Tuesday, February 18, 2014

Preguntas al Pleno sobre Muntatge Sénia Gegant Avinguda d'Aragó


1a.- L'empresa instal•ladora de la Sénia en l'Av. Aragó s/n, ha presentat projecte tècnic de la mateixa, on justifique que la plataforma de suport té la suficient resistència per a suportar les més de 250 tones de pes del conjunt?

2a.- S'ha realitzat evaluació del risc que suposa el que la sénia, en el seu gir, discórrega per zones de trànsit rodat en ambdós direccions de l'Av. d'Aragó.

3a.- S'ha contemplat el risc d'atropell que suposa la important atracció de persones per a la seua utilització, en una zona ja de per si saturada en l'època de falles i junt amb vies d'alta densitat circulatòria?

4a.- No existix en la nostra ciutat, ubicació alternativa que minimitze els riscos que suposa la seua instal•lació en tal punt?

Preguntas

RespuestaCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE